Publicaties van de initiatiefnemer

BIBLIOGRAFIE

2014

 • LANCKSWEERDT, E., Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit, Gent, Larcier, 2014, 331 p.
 • LANCKSWEERDT, E., "De nieuwe zaaksbehandeling bij de Nederlandse bestuursrechter: ook voor België inspirerend", in B. GOOSSENS, Y. LOIX en F. SEBREGHTS (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber Amicorum Hugo Sebreghts, Mortsel, Intersentia, 2014, 183-188.
 • LANCKSWEERDT, E., "Een beroep doen op de kracht van mensen. Over het aanspreken van menselijke mogelijkheden in een juridische context", RW 2014-2015, 283-296.
 • LANCKSWEERDT, E., "Procedurele rechtvaardigheid in het bestuursrecht", TBP 2014, 438-439
 • LANCKSWEERDT, E., "Eigen kracht-conferenties: daar komt de burgerkracht", TBP 2014, 170-172.
 • LANCKSWEERDT, E., "Cirkelgesprekken en ruimtelijke ordening", TBP 2014, 385-388.
 • LANCKSWEERDT, E., "Ombudswerk en procedure bij de Belgische Raad van State beter op elkaar afgestemd", TMD 2014 (18) 1, 32-35.

2013

 • LANCKSWEERDT, E., "De relativiteitseis bekeken vanuit een aantal spanningsvelden", TBP, 261-265.
 • LANCKSWEERDT, E., "Het concept menselijke waardigheid als motor voor de verdere ontwikkeling van recht en rechtspraktijk", TBP 2013, 534-538.
 • LANCKSWEERDT, E., "Moet bestuursrechtspraak probleemoplossend zijn?", TBP 2013, 27-30
 • LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling : omschrijving, ontstaan, filosofie, situering en betekenis. Paper gemaakt ten behoeve van de opleidingstweedaagse van het INSTITUUT VOOR GERECHTELIJKE OPLEIDING op 13 en 20 december 2013, s.l., december 2013, 20 p.
 • LANCKSWEERDT, E.,, "Participatie: wat, waarom en hoe?", Impuls 2013/2, 25-29.
 • LANCKSWEERDT, E., [Boekbespreking van J. COLAES en H. LAMON, Respectvol procederen], P&B 2013, afl. 6-7, 230.
 • LANCKSWEERDT, E., [Boekbespreking van J. VAN DAMME, F. SCHRAM, M. BRANS, Participatie: what's in a name? Een multidisciplinaire kijk op maatschappelijke participatie], T.Gem. 2013, 299.

2012

 • LANCKSWEERDT, E., "Kan bemiddeling nog na een vernietigingsarrest door de Raad van State?", in. I. COOREMAN, D. LINDEMANS en L. PEETERS, De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2012, 239-251.
 • Lancksweerdt, E., "Bemiddeling en onteigeningen", in: J. GHYSELS, R. PALMANS, D. LINDEMANS, M. BOES (eds.), Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht. Liber Amicorm Martin Denys, Mortsel, Intersentia, 2012, p. 199-214.
 • LANCKSWEERDT, E., "Newtopia : de mensenrechten als een te voltooien symfonie",
 • TBP 2012, 539-543
 • LANCKSWEERDT, E., "De effecten van recht en rechtspraktijk op het menselijk welzijn: over Therapeutic Jurisprudence", TBP 2012, 638-640.
 • LANCKSWEERDT, E., "Soevereiniteit, angst en leiderschap", TBP 2012, 471-473.
 • LANCKSWEERDT, E., "Een holistische juridische aanpak in het publiek recht ?", TBP 2012, 420-422
 • LANCKSWEERDT, E., "From the waves to the ocean: how the discovery of deeper levels of our human being can help us to collaborate", keynote voor de 59th annual international conference van de international commission for couple and family relations (Boston 14 t.e.m. 17 juni 2012)
 • LANCKSWEERDT, E., "Mediation as a completion to our legal system", tekst van de inleidende lezing op de internationale EU-mediation conference georganiseerd door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding (Durbuy, 16 – 19 april 2012)
 • LANCKSWEERDT, E., "Over ambtsgebeden, beden en verstilling", TBP 2012, 229-232
 • LANCKSWEERDT, E., "Over positieve vrijheid en de rol van de wetgever", TBP 2012, 297-300
 • LANCKSWEERDT, E., "Over positieve vrijheid en de rol van ambtenaren", TBP 2012, 351-353
 • LANCKSWEERDT, E., De gevolgen van het aanvullend protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in aangelegenheden van lokale autoriteiten", TGem 2012, 180-182.
 • LANCKSWEERDT, E., "Collaborative law : ook iets voor overheden ?", TBP 2012, 38-39.
 • LANCKSWEERDT, E., "Informele aanpak van (potentiële) conflicten door de overheid", TBP 2012, 159-160.

2011

 • LANCKSWEERDT, E., "Rapport sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat des Pays-Bas », APT 2011, 73-82.
 • LANCKSWEERDT, E., "Overlastjongeren", bestuurlijke boete en bemiddeling
 • Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p. 34
 • LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling en milieuvergunningen, Tijdschrift voor milieurecht, 2011, p. 3-19
 • LANCKSWEERDT, E., De innerlijke ruimte van de ruimtelijke ordening
 • Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p. 143-144
 • LANCKSWEERDT, E., Een ontwikkelingsgerichte kijk op volksraadplegingen
 • Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p. 275-277
 • LANCKSWEERDT, E., Naar een andere constructie van het algemeen belang
 • Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p. 103-105
 • LANCKSWEERDT, E., OCMW's en bemiddeling, OCMW-visies / Vlaamse Gewestelijke Sektie van de OCMW-sekretarissen, 2011, p. 55-57.
 • LANCKSWEERDT, E., Over dialoog in de publieke sfeer,
 • Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2011, p. 202-203
 • LANCKSWEERDT, E., "Naar meer vrouwelijkheid in het publiekrecht?", Tijschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht, 2011, 365-367
 • LANCKSWEERDT, E., Paper over bemiddeling als aanvulling op ons rechtssysteem (paper geschreven met het oog op een studienamiddag van 12 oktober 2011, georganiseerd door MEDIV)
 • LANCKSWEERDT, E., "Het algemeen belang procesmatig en van onderuit construeren", R.W. 2011-2012, 587
 • LANCKSWEERDT, E., "Over de betekenis van excuses door het openbaar bestuur", TBP 2011, 566-568
 • LANCKSWEERDT, E., "Pleidooi voor een breed perspectief inzake een mogelijke hervorming van de bestuursrechtspraak", TBP 2011, 407-409.

2010

 • LANCKSWEERDT, E., Over het waarom en hoe van burgerparticipatie, in: E. LANCKSWEERDT, P. THIJSSEN, W. VAN DOOREN, G. DIERCKX, De burger aan zet. Zin en onzin van participatie, Brussel, Politeia, 2010, 11-66
 • LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling in het onderwijs, in: X, Meester over meester? Probleemverkenning over de juridisering in het onderwijs, Brussel, VLOR, 2010, 131-148.
 • LANCKSWEERDT, E., De participatieve democratie als nieuw hoofdstuk in het verhaal van de politieke vrijheid: ruimte voor de verwezenlijking van het menselijk potentieel, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2010, 67-87.
 • LANCKSWEERDT, E., Participatie bij het opmaken van gemeentelijke mobiliteitsplannen, Tijdschrift voor gemeenterecht, 2010, 4-14.
 • LANCKSWEERDT, E., Een gezamenlijk scheppingsverhaal, Tijdschrift Ruimte, 2010/5, 56-61.
 • LANCKSWEERDT, E., Leefmilieu en participatie: naar oases in de woestijn?, Onze Omgeving, maart 2010, 10-18.
 • LANCKSWEERDT, E., Naar een faciliterende wetgeving voor bemiddeling met openbare besturen, TBP, 2010, 511-530.
 • LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling en ruimtelijke ordening, TROS, 2010, 229-259.
 • LANCKSWEERDT, E., Ontwikkelingsgerichte participatie, Develop, winter 2010, 57-65.
 • LANCKSWEERDT, E., Burgerparticipatie en grote openbare werken : een moeilijk evenwicht", Juristenkrant 2010, afl. 218, 10-11.
 • LANCKSWEERDT, E., "Een pleidooi voor (wereldse) spiritualiteit in het recht", Juristenkrant 2010, afl. 220, 16.

2009

 • LANCKSWEERDT, E., Handboek burgerparticipatie. Een juridische verkenning toegespitst op het lokale bestuursniveau, met verdere beschouwingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van onze democratie, Brugge, Die Keure, 2009, 655 p.
 • LANCKSWEERDT, E., bemiddeling en onderwijs, paper ten behoeve van de tweedaagse van de Vlaamse onderwijsraad over juridisering in het onderwijs (1 en 2 oktober 2009), 2009, gepolycop, 17 p.

2006

 • LANCKSWEERDT, E., De beginselen van behoorlijk bestuur, een toekomstvisie voor de 21° eeuw, in: Beginselen van Behoorlijk Bestuur, OPDEBEEK, I. en VAN DAMME, M. (eds.), Brugge, Die Keure, 2006, 449-491.
 • LANCKSWEERDT, E., De participatieregeling in het nieuwe gemeentedecreet, T. Gem., 2006/2, 3-20.

2005

 • LANCKSWEERDT, E., en HUBEAU B. Bemiddeling en ombudswerk als tegengewicht voor gewapend besturen, in: X., Gewapend besturen, Brugge, Die Keure, 2005, 173-187.
 • LANCKSWEERDT E., "Bemiddeling en gemeentelijke administratieve sancties", in: "Gemeentelijke administratieve sancties", VERBEEK M. en VAN HEDDEGHEM, K., Brussel, Politeia, 2005, losbl.
 • LANCKSWEERDT, E., "Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties : een unieke kans voor de gemeenten", Tijdschrift voor gemeenterecht, 2005/1, 41-59.
 • LANCKSWEERDT, E., "Visieontwikkeling en bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties", Nieuwsbrief Suggnomè, Mei 2005, 8-14.
 • LANCKSWEERDT, E., "Publiekrechtelijke rechtspersonen en de nieuwe bemiddelingswet van 21 februari 2005" (kanttekening), R.W., 2005-2006, 1274-1278.

ór 2005

 • LANCKSWEERDT, E., Het administratief kort geding, Reeks 'Recht en Praktijk', nr. 22, Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1993, 256 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling in het bestuursrecht, in: Gedogen en bemiddelen in het bestuursrecht (ed. D. LINDEMANS), Brugge, Die Keure, 2003, 141-184.
 • LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling (mediation) in: Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl., afl. februari 2004.
 • HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDENBERGHE, J., Huisvestingszakboekje (editie 92), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 689 p. (ook meegewerkt aan de twee voorgaande edities).
 • HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., De tijdelijke huurwet 1990, Commentaar bij Wet 22 december 1989 op de bescherming van de gezinswoning, Reeks 'Recht en Praktijk', nr. 19, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1990, 108 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Het toepassingsgebied van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, in: Bewaking en beveiliging, BOGHAERT, L., LANCKSWEERDT, E., SCHOOLMEESTERS, P., ROOSE, J. (red.), Brugge, Die Keure, 1992, losbl.
 • HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., Art.1736-1737 B.W, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 19 p.
 • HUBEAU, B., LANCKSWEERDT, E., VANDE LANOTTE, J., Art. 1759bis B.W, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 12 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Overzicht van de rechtspraak van de Raad van State in verband met het Milieuvergunningsdecreet en het VLAREM I en II (stand 16 juni 1994), in : milieuvergunningen en milieumeldingen, recht en praktijk, Brugge, Die Keure, 1994, 53-87.
 • LANCKSWEERDT, E., De opschorting van de uitvoering van de administratieve beslissingen: een onderzoek naar de wetgeving en de praktijk in België, Frankrijk en Nederland, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux , Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 53 p.
 • VANDE LANOTTE, J., LANCKSWEERDT, E., De bevoegdheidsvraag in het kernrakkettendebat, in X., Kernwapens en recht , Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1985, 19-56.
 • LANCKSWEERDT, E., LAVRYSEN, L., De geschiedenis van de private huurwetgeving in het licht van de woonzekerheid, in X., Wonen in (on)zekerheid. De woonzekerheid in het huur- en huisvestingsbeleid , Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 1988, 19-61.
 • LANCKSWEERDT, E., Art. 17 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl. 1 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Art. 14 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl. 2 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Art. 15 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 2 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Art. 16 Woninghuurwet, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, losbl., 2 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Overwinning op afstand: notities over de praktijk van de afstand van geding voor de Belgische Raad van State, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux , Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 23 p.
 • LANCKSWEERDT, E., DEJAEGERE, P., Beoordeling van de effectiviteit van de beroepen voor de Raad van State aan de hand van 51 dossiers, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux , Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 72 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Rechtsbescherming en administratief contentieux in Nederland, in X., Rechtsbescherming en administratief contentieux , Gent, Seminarie voor bijzonder administratief recht, 69 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Bemiddeling met en door gemeenten, Tijdschrift voor gemeenterecht, 2003, afl. 2, 95-130.
 • LANCKSWEERDT, E., De milieurechtspraak van de Raad van State (17 juni 1994-31augustus 1995), Tijdschrift voor milieurecht, 1995, 446-465.
 • LANCKSWEERDT, E., De milieurechtspraak van de Raad van State gedurende het gerechtelijk jaar 1995-1996 (1 september1995 - 31 augustus 1996), Tijdschrift voor milieurecht, 1996, 398-416.
 • LANCKSWEERDT, E., Over de onwettigheid van het VLAREM II, Tijdschrift voor milieurecht, 1994, 421-423. Noot onder R.v.St. nr. 49.457, 6 oktober 1994.
 • LANCKSWEERDT, E., De mestafzetdocumenten bij de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag. Uittreksel uit het Auditoraatsverslag in de zaak G/A.55.652/VII-12398, Recente arresten van de Raad van State, 1995, 37-39 (Noot onder R.v.St. nr. 53.052, 27 april 1995).
 • LANCKSWEERDT, E., De belangenafweging door de Raad van State, Fundamentele rechtspraak 1993, afl. 8, 13 (Noot onder R.v.St. nr. 42.543, 2 april 1993).
 • LANCKSWEERDT, E., De bevoegdheidsproblemen tussen de rechter in kort geding en de Raad van State opgelost?, Recente cassatie 1993, 231-233 (Noot onder Cass. (verenigde kamers) AR C.93.0045.N).
 • LANCKSWEERDT, E., Hoe groot is het paradijs der samenscholers?,
 • Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht,1989, 371-387.

Niet wetenschappelijke publicaties

 • LANCKSWEERDT, E., De appel in de weegschaal. Een wonderlijke droom over recht en spiritualiteit, Deventer, Ankh-Hermes, 2003, 123 p.
 • LANCKSWEERDT, E., Stilte en rechtvaardigheid, in : Stilte werkt, Waerbeke Cahier nr. 1, Centrum Waerbeke VZW, 2003.
 • LANCKSWEERDT, E., Ruimte scheppen in de rechtszaal, in: Portaal van de stilte, Centrum Waerbeke VZW, 2007, 72-74.
 • LANCKSWEERDT, E., Intuïtie spreekt als het ego zwijgt. Stilte, rust en bemiddeling bij conflicten, in: Bronstraat. Stilte en rust voor gezondheid en welzijn, centrum Waerbeke VZW, 2009, 49-54.
 • LANCKSWEERDT, E., CAPENBERGHS, J., STURTEWAGEN, D., Een praktijkgemeenschap in opbouw. Samen denken en werken rond stilte en rust, in: Bronstraat. Stilte en rust voor gezondheid en welzijn, centrum Waerbeke VZW, 2009, 14-24.

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be