Lezingen en workshops

LEZINGEN, GASTCOLLEGES, WORKSHOPS ...

2014

 • 24 september 2014, korte lezing over de inhoud van een mogelijke opleiding van bemiddeling met openbare besturen, netwerkevent VVBBCI, lokalen Rijksarchief (Brussel)
 • 19 september 2014, inleidende lezing op de causerie over "collaborative law", georganiseerd door MEDIV (Kapelle op den Bos)
 • 28 augustus 2014, interactieve lezing over "menselijke kracht in het recht", organisatie "Arde en Lucht", Gent
 • 19 juni 2014, deelname aan de gesprekstafel georganiseerd door de VZW Trage Wegen (Brussel)
 • 17 juni 2014: voorstelling van mijn boek "Menselijke kracht in het recht" (Brussel, lokalen uitgeverij Larcier)
 • 11 mei 2014, "Onderhandelen en bemiddelen tegen de achtergrond van de gewijzigde samenleving en de gewijzigde juridische wereld", onderwijsdag Maastricht (Uhasselt, KuLeuven, Umaastricht)
 • 18 mei 2014 : workshop bemiddelen met en binnen de overheid (samen met Silvia Prins en Gjalt Schippers), MEDIV-dag, Kapelle Op Den Bos
 • 18 mei 2014 : workshop: voorstelling van het "juridisch collectief" (samen met de leden van het "juridisch collectief", dit zijn juristen voor bemiddeling) op de MEDIV-dag, Kapelle op Den Bos.
 • 15 mei 2014 : "Benoemingskwesties in ambtenarenzaken. Een overzicht van de belangrijkste en meest actuele vraagstukken", Brussel, organisatie EBP.

2013

 • 13 december 2013, inleidende lezing in het raam van de tweedaagse opleiding "Bemiddeling" (voor magistraten), georganiseerd te Brussel door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Titel van de lezing: "Waaier van conflictoplossingsmethoden. Ontstaan en filosofie van de bemiddeling".
 • 7 september 2013, lezing: "Deontologie en ethiek van de bemiddelaar", in het raam van de opleiding tot bemiddelaar georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen.
 • 23 mei 2013, "Waarom nog procederen als je kan bemiddelen?", opleidingsnamiddag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (te Gent).
 • 12 maart 2013, "Burgerparticipatie", een volledige opleidingsdag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Infrastructuurprojecten (opleidingsdag in het raam van een 9-daagse opleiding Bemiddeling en Begeleiding inzake Complexe Investeringen, Brussel).
 • 26 februari 2013, "Bemiddeling met openbare besturen", een volledige opleidingsdag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling inzake Complexe Infrastructuurprojecten (opleidingsdag in het raam van een 9-daagse opleiding Bemiddeling en Begeleiding bij Complexe Investeringen, Brussel).

2012

 • 8 september 2012, lezing: “Deontologie en ethiek van de bemiddelaar”, in het raam van de opleiding tot bemiddelaar georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen.
 • 30 augustus 2012, lezing “Ruimtelijke Ordening, ook van de innerlijke ruimte”. Lezing in het raam van de “Zomerdialogen” georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (Evergem)
 • 16 juni 2012, keynote speaker op de 59th annual international conference van de international commission for couple and family relations (conference on “Collaboration instead of collision: family law, social policy and joint practice”), Boston (USA), 14 t.e.m. 17 juni 2012
 • 10 mei 2012, inleidende workshop over bemiddeling en burgerparticipatie bij grote infrastructuurprojecten, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Investeringsprojecten (VVBBCI), Brussel
 • 3 mei 2012 : deelname aan een panelgesprek in het raam van het VVOR-congres over “Het omgevingsrecht: is Vlaanderen in actie?”. Thema van het panelgesprek : “de goede ruimtelijke ordening als (omgevings)vergunningscriterium”. Brussel, Internationaal Auditorium
 • 17 april 2012 : Inleidende lezing op de EU-Mediation Conference (Durbuy, 16-19 april 2012), georganiseerd door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding.
 • 26 maart 2012: gastcollege over bemiddeling in het raam van de “mondige maandagen”, georganiseerd door de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Gent.
 • 22 maart 2012 : gastcollege over burgerparticipatie bij prof. dr. Ingrid Opdebeek in het raam van de cursus grondige studie bestuursrecht.

2011

 • Gastcollege bij prof. dr. Ingrid Opdebeek in het raam van de cursus grondige studie bestuursrecht op 24 maart 2011: "De juridische en rechtsfilosofische aspecten van burgerparticipatie".
 • Presentatie van mijn doctoraal proefschrift op de studiedag van de Vereniging voor de Sociologie van het Recht (VSR), Utrecht, 13 mei 2011.
 • Lezing over "conflictbemiddeling" op de VRP-avond over conflictbemiddeling op 17 mei 2011 te Mechelen, georganiseerd door de Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP).
 • Lezing over "Bemiddeling en Verzekeringen" op de studiedag "Synergie in Schadebeheer" op 19 mei 2011 te Mechelen, georganiseerd door ACT-Desiron.
 • Lunchcauserie over "Burgerparticipatie en bemiddeling bij grote projecten" te Leuven op 27 mei 2011. De lezing werd georganiseerd door de VVBBCI (Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Investeringsprojecten).
 • 11 oktober 2011 : deelname aan een panelgesprek tijdens "Flanders Port Area: Havens en omwonenden, samen werkt beter", georganiseerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Mobiliteit en Openbare Werken), in het kasteel van Meise.
 • 11 oktober 2011: lezing over een ontwikkelingsgerichte visie op burgerparticipatie, Antwerpen, georganiseerd door het stedelijk wijkoverleg Antwerpen
 • 12 oktober 2011 : Lezing over "Bemiddeling als aanvulling op ons rechtssysteem", organisatie MEDIV, Kapelle-Op-Den-Bos
 • 15 oktober 2011 : Lezing over de "Deontologie en bemiddeling", Brussel, organisatie Bemiddeling VZW
 • 19 oktober 2011 : Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de opleiding "master in public management", Antwerpen, Universiteit Antwerpen Management School.
 • 1 december 2011 : "Naar een andere constructie van het algemeen belang". Lezing in het raam van een studienamiddag over het "Algemeen belang, collectief belang en particulier belang", georganiseerd door de Vlaamse Juristenvereniging (provinciehuis Gent)
 • 15 december 2011: lezing over conflictbemiddeling en burgerparticipatie in de ruimtelijke ordening (ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de PROCORO Oost-Vlaanderen), Provinciehuis Gent, Organisatie : provincie Oost-Vlaanderen

2010

 • Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de cursus “grondige studie bestuursrecht” (prof. Dr. Ingrid Opdebeek), 11 maart 2010.
 • Lezing over de zin van burgerparticipatie bij “Vorming-Plus Vlaamse Ardennen”, 26 april 2010.
 • Lid van het discussiepanel in het raam van het colloquium “Gemeentelijke administratieve sancties en bemiddeling”, op 3 juni 2010 georganiseerd te Brussel door de federale Minister van Grote Steden.
 • Lezing over “Burgerparticipatie: een juridische benadering” op 17 december 2010 op de studiedag “Hebben burgers te veel rechten? Infrastructuurprojecten en de rol van de burger”, georganiseerd door universiteit Antwerpen en UALS
 • Lezing “Wetenschappelijke reflectie op burgerparticipatie”, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid”, op 16 december 2010 te Brussel.
 • Lunchseminarie over “de organisatie en de werking van de afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State” te Brussel op 9 november 2010 op de Belgische Raad van State.

2009

 • Lezing over burgerparticipatie op het vlak van ruimtelijke ordening en leefmilieu op 6 maart 2009 te Brussel (organisatie: Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht"). Het betrof een lezing in het raam van een studienamiddag onder het thema "De burger versus het milieubeleid: meer dan een stem in de woestijn?".
 • Lezing over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau op 20 mei 2009 te Antwerpen in het raam van de permanente vorming van het management-team van de stad Antwerpen (organisatie : UAMS management school).
 • Actieve deelname (o.a. een lezing) aan een tweedaagse van de Vlaamse Onderwijsraad over "Juridisering in het onderwijs" (1 en 2 oktober 2009 te Brussel). Het thema dat ik behandelde was : bemiddeling en onderwijs.
 • Lezing over "Participatie als weg naar fundamentele vernieuwing van onze democratie" aan de Universiteit van Antwerpen in het kader van een op 25 november 2009 georganiseerde studiedag over burgerparticipatie (organisatie Studipolis van Die Keure).
 • Gastcollege over burgerparticipatie in het raam van de opleiding "master in public management", Antwerpen, Universiteit Antwerpen Management School, 2 december 2009.
 • Lezing over "Mogelijkheden tot bemiddeling door de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid", Brussel, 18 december 2009, (lezing op verzoek van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid).

2008

 • Workshop over "bemiddeling in de relatie tussen burger en bestuur", vooral tijdens participatieprocessen, 29 februari 2008 te Leuven. Organisatie : Mediation Instituut Vlaanderen.
 • Lezing met als titel "rechtsfilosofische reflecties over collaborative law" in het raam van een studienamiddag over "collaborative law" te Leuven (provinciehuis) op 23 oktober 2008. Organisatie : Mediation Instituut Vlaanderen.

2007

 • Juridisch practicum bestuursrecht voor studenten derde bachelor op 27 april 2007 bij prof. Dr. I. OPDEBEEK.
 • Gastcollege bij prof. Dr. Stefan RUTTEN op 18 oktober 2007 over "bemiddeling" in het kader van het vak bemiddelen en onderhandelen.

2006

 • Spreker op de studiedag “Beginselen van Behoorlijk Bestuur”, 2 februari 2006, Universiteit Antwerpen (organisatie Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten): slotrede met als onderwerp : “De beginselen van behoorlijk bestuur: een toekomstvisie voor de 21° eeuw”.
 • Openingsrede ter gelegenheid van de jaarlijkse openingszitting van de bestuursschool van de provincie Antwerpen (11 september 2006) : “De participatieregeling in het nieuwe gemeentedecreet - bijkomende last of kans voor de gemeente?” (provincieraadszaal van het Provinciehuis te Antwerpen).
 • gastcollege over “bemiddeling met openbare besturen” in het kader van het vak “bemiddelen en onderhandelen”(prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 17 oktober 2006.
 • Gastcollege bij prof. Dr. I. OPDEBEEK op 28 november 2006 over participatie in het kader van de interactie tussen burger en bestuur.

2005

 • gastcollege over "bemiddeling" bij prof. dr. I. Opdebeek, 4 maart 2005, Universiteit Antwerpen
 • deelname aan het debat "Het Hof. Justitie herbekeken : meer eenvoud en dynamiek", Antwerpen, 24 mei 2005 (organisatie Actie Universiteit Antwerpen VZW).
 • lezing over de achtergrond bij de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties met specifieke aandacht voor de bemiddeling, Brussel, 17 juni 2005, org. V.Z.W. Suggnomè (forum voor herstelrecht en bemiddeling).
 • lezing over een herstelrechtelijke visie op bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties, themalunch georganiseerd door de V.Z.W. "In Context" (in de reeks "lunchen met justitie"), 29 juni 2005, Leuven,
 • gastcollege over "bemiddeling" in het kader van het vak "bemiddelen en onderhandelen"(prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 18 oktober 2005.
 • gastcollege over "bemiddeling met openbare besturen" in het kader van het vak "bemiddelen en onderhandelen"(prof. dr. Britt Weyts), Universiteit Antwerpen, 29 november 2005.
 • Spreker op de studiedag "GAS Geven of Terugnemen? Gemeentelijke administratieve sancties. De eerste ervaringen uit de praktijk". Onderwerp : "Minderjarigen en administratieve sancties : hoe aanpakken?" (Antwerpen, provinciehuis, 6 december 2005, organisatie provinciale bestuursscholen van Vlaanderen i.s.m. ABAGA).

ór 2005

 • "Bemiddeling in het bestuursrecht" (lezing in het kader van een studiedag over gedogen en bemiddelen in het bestuursrecht, 24 april 2003, Groot-Bijgaarden, georganiseerd door het genootschap advocaten publiek recht en uitgeverij Die Keure).
 • "De rechtvaardigheid in de mens" (lezing georganiseerd door studiekring Orenda n.a.v. de publicatie van mijn boek "De appel in de weegschaal, een wonderlijke droom over recht en spiritualiteit", Leuven, 21 mei 2003)
 • "Een bezinningsavond over recht en spiritualiteit" (avond georganiseerd door de VZW Berkana te Galmaarden op 17 oktober 2003)
 • Gastcollege aan de universiteit van Antwerpen over bestuur, bestuursrecht en spiritualiteit (bij Prof. Dr. Ingrid Opdebeek, 18 december 2002).
 • "Bemiddeling met openbare besturen" (gastcollege aan de Universiteit van Antwerpen bij Prof. Dr. Ingrid Opdebeek, 17 december 2003).
 • "Anders omgaan met conflicten tussen burger en overheid" (lezing in cultureel centrum de Westrand te Dilbeek op 28 februari 2004, n.a.v. "JoHaO4").
 • "Recht en rechtsgevoel (ruimte voor zingeving, persoonlijke groei en verbondenheid in het recht)" (lezing en debat -samen met David ANNE- op 19 maart 2004 aan de VUB, georganiseerd door "Boer Plato", studiekring voor filosofie aan de VUB)
 • "De onderliggende waarden en filosofie van bemiddeling" (lezing gehouden te Maastricht op 15 mei 2004, ter gelegenheid van SPIL 6, organisatie SPIL (Vera Box-Thijs))
 • "Spiritualiteit in de praktijk van het recht" (lezing gehouden op 24 november 2004 te Den Haag in de lokalen van "The Conference" (internationaal verdragsrecht), organisatie Brahma Kumaris.

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be